צו ירושהמהו צו ירושה וכיצד מקבלים אותו

צו ירושה הוא למעשה צו משפטי הניתן על ידי רשות משפטית כשאדם הולך לעולמו. צו הירושה ניתן כאשר אדם לא השאיר צוואה, ואז קובעים את יורשיו של מי שהלך לעולמו עפ"י החוק – הדין.

הרשות שמוסמכת להוציא צו ירושה תחת ידיה הן בעצם שתי רשויות. האחת, הרשם לענייני ירושה (בהליך אזרחי שעיקרו פורמאלי) והשני, בית הדין הרבני (בהליך דתי שבו צריכים להתייצב בפני בית הדין והוא מורכב יותר).

מדובר על שתי ערכאות שיכולות להוציא צו ירושה, ואצל שתיהן ניתן להגיש מה שנקרא "בקשה לצו ירושה". את ההחלטה למי פונים – עושים היורשים עצמם.

יש לציין שהצו שניתן בסופו של יום, צו הירושה, אינו מפרט את תוכן העזבון אלא עוסק רק באופן חלוקתו בין היורשים השונים.

על מנת לקבל צו ירושה יש להגיש טופס הנקרא "בקשת צו ירושה" ללשכת הרשם לענייני ירושה באזור מגוריו של הנפטר או לבית הדין הרבני.

מדובר בטופס שאורכו כעשרה עמודים ואשר יש למלא בו את הפרטים הבאים ולאמת את הדברים מול עו"ד:

 • פרטי מבקש הבקשה (שם, מען, תעודת זהות וכדומה)
 • פרטי המוריש
 • האם המוריש הותיר אחריו צוואה
 • כשירותם המשפטית של היורשים (האם למשל אחד מהם הוא קטין או פושט רגל)
 • פירוט רחב ומדויק של קרובי המוריש על מנת לקבל תמונה מלאה מי זכאי למעשה לקבל את הירושה (יש מקרים שאדם לא השאיר אחריו אישה וילדים ואז יורשים אותו אחיו ולכן יש לציין את היורשים באופן רחב)

אחד העמודים האחרונים בבקשה לצו הירושה הוא תצהיר שמגיש הבקשה ממלא בנוגע לאמיתות כל העובדות הכלולות בבקשה. את התצהיר יש למלא בפני עורך דין / שופט / דיין / ראש רשות מקומית.

לפני שמגישים את הבקשה, חובה לשלוח בדואר רשום הודעה לכל היורשים המציינת כי בכוונת המבקש להגיש את הבקשה, וכי ההודעה נשלחת אליו כי מגיש הבקשה רואה בו אחד מהיורשים של הנפטר.

את הבקשה לצו ירושה יכול להגיש אחד היורשים, מנהל העיזבון או נושה של אחד היורשים או הנפטר.

מה יש לצרף לבקשת צו הירושה

היום וכדי לקדם את הטיפול בבקשה לצו ירושה ישנה אפשרות להגיש את הבקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה באמצעות האינטרנט. בקשות שמוגשות באמצעות טופס מקוונן (באינטרנט) יטופלו לפני בקשות שמוגשות פיזית לרשם.

לבקשה יש לצרף:

 • תשלום אגרה
 • תעודת פטירה של המוריש וכן תעודת פטירה של כל קרוב משפחה שמותו הוזכר בבקשה
 • אישור על משלוח הודעות לכל היורשים בדואר רשום
 • תצהירי הסתלקות אם יש יורש שהחליט להסתלק מהעיזבון
 • יפוי כוח לעו"ד במידה שבקשת צו הירושה מוגשת ע"י עורך דין

מה קורה לאחר שהבקשה הוגשה

הרשם לענייני ירושה יפרסם הודעה על הבקשה לצו ירושה בעיתונות היומית ועל מנת לאפשר למי שמעוניין להתנגד לצו הירושה, לרשימת היורשים, להביע את התנגדותם במקרה שהדבר רלוונטי.

במקרה של התנגדות, הרשם יעביר את הבקשה לאפוטרופוס הכללי, שיתן אחת מתוך 3 תשובות אפשריות בתוך 45 יום:

 1. אישור הבקשה
 2. בקשה להשלמת פרטים חסרים
 3. העברת התיק לטיפול בבית המשפט לענייני משפחה נוכח התנגדות שהוגשה

לאחר קבלת האישור יוציא הרשם לענייני ירושה את צו הירושה.

חשוב לציין, כי במקרה של בקשה לקיום צוואה, הרי שמדובר על פרוצדורה מאוד דומה שמצריכה אימות הנתונים שמופיעים בגוף הבקשה. גם את הבקשה לקיום צוואה ניתן להגיש לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה. היה והחלתטם להגיש את הבקשה באופן מקוונן, באמצעות האינטרנט, אזי במקרה זה חובה על המגיש להמציא את הצוואה המקורית תוך 7 ימים לרשם לענייני ירושה.