תיקון לחוק האפוטרופסות עשה מהפכה ומאפשר כיום לאדם, בעודו צלול, לקבוע מה יקרה אם הוא יהיה ב"נבצרות" ולא יוכל לנהל את ענייניו, בין אם לתקופה מסויימת ובין אם באופן קבוע

הדין הוא, שכל אדם כשיר לביצוע פעולות משפטיות וכן כל אדם כשיר לחובות וזכויות. הדין האמור, קבוע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 (להלן: "חוק הכשרות"). החריג לברירת המחדל החוקית לכלל הכשרות המשפטית, בא לידי ביטוי במקרים שבהם כשרותו של אדם נשללת, בין אם מכוח חוק מסוים (למשל – כאשר מדובר בקטינים שלגביהם נקבע כי אינם כשירים לערוך הסכמים משפטיים אלא באמצעות הוריהם / אפוטרופוס שלהם ובין אם לאחר אישור בית משפט), או מכוח החלטת בית המשפט אשר רשאי למנות לאדם מסוים אפוטרופוס אשר יהיה אמון על ניהול ענייניו, כי הוא מתרשם שאותו אדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו.

התיקון לחוק האפוטרופסות משנה לכאורה את ברירת המחדל. לא עוד מינוי אפוטרופוס כאקט שכיח אלא מעתה מוענקת זכות לכל אדם, בחייו, בעודו צלול, למנות מראש אדם שעליו הוא סומך, אשר ינהל את ענייניו בעת הצורך. על כך, נסביר בהרחבה במאמר שלהלן.

הערה לפני שנתחיל – המאמר שלהלן הוא מאמר כללי בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי. לשם כך יש לפנות למשרדנו ולתאם פגישת ייעוץ.

כשרות משפטית ומינוי אפוטרופוס:

כאמור, הכלל הוא שכל אדם כשיר לזכויות וחובות משפטיות. החריג לכלל בא לידי ביטוי במקרים שבהם דין מסוים מגביל את כשרותו של אדם מסוים או קבוצה מסוימת. החריג השני, השכיח יותר, נוגע למקרים שבהם אדם מסוים אינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות מכוח החלטה של בית משפט. החלטה זו, תינתן במקרים שבהם אדם לא מסוגל, מבחינה שכלית או מבחינה נפשית, להגיע להחלטות מסוימות ולנהל את ענייניו.

במקרים אלו, רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לטובת אדם מסוים, אשר ינהל את עניינו של האדם הלא כשיר (דהיינו – "חסוי". בעניין זה חשוב לומר, כי המונח "חסוי" כבר אינו חלק מהשפה המשפטית ומעתה יש לומר "אדם שמונה לו אפוטרופוס").

אפוטרופוס יכול להתמנות רק לשם ניהול ענייני הרכוש של החסוי או רק לצורך ניהול עניינים רפואיים, ולעיתים גם עבור שני העניינים יחד. כמו כן, נעיר כי מינוי של אפוטרופוס, יש בו מידה רבה של פגיעה בכבוד האדם ובאוטונומיה שלו. גם המחוקק היה ער לכך, כפי שנסביר בחלק הבא, ולכן המחוקק ביצע תיקון לחוק האפוטרופסות.

ייפוי כוח מתמשך:

בשל הפגיעה הנלווית באדם שממונה לו אפוטרופוס, תוקן חוק הכשרות המשפטית לאחרונה. התיקון לחוק כולל אפשרות חדשה, שבמסגרתה כל אדם יוכל למנות מיופה כוח מטעמו לעת צרה. כלומר, ניתנת אפשרות לכל אדם, כשיר מבחינה משפטית ושכלית, לקבוע מראש כי אדם אחר (למשל, ילד, הורה, בן או בת זוג או מכר קרוב. אגב יכול להיות גם מישהו בעל תקפיד כגון סוכן הביטוח, רופא שאתה סומך עליו וכן הלאה), יטפל בעניינו ויסייע בידו במקרה שבו הוא, המוגדר כ"מייפה הכוח" לא יכול לעשות כן. מעתה אפשר לערוך ייפוי כוח מתמשך ולקבוע מי יהיה אחראי עליך בעת "נבצרות". נעיר, כי לשם עריכת ייפוי מתמשך, על מייפה הכוח להיות כשיר משפטית לעשות כן, וגם על עורך הייפוי כוח להיות עורך דין שעבר הכשרה מתאימה, כמו עורכת המאמר – עו"ד ונוטריון חיה לזר נוטקין.

ייפוי כוח מתמשך, יכול לכלול סמכויות שתוענקנה למיופה הכוח במגוון נושאים, החל מתחום הרכוש ועד לתחום הרפואי – בעת הצורך. כמו כן, במסגרת מתן ייפוי כוח מתמשך, מיופה כוח , זה שמוסמך לפעול עבור צד שלישי, צריך להיות אדם שגילו גדול מ-18, מישהו שלא מוכרז כפושט רגל, מישהו שלא מספק למייפה הכוח מגורים בתשלום, ובוודאי שלא עורך הדין אשר עורך את הייפוי הכוח. נעיר כי ישנם תנאים רבים ולא נפרט אותם במסגרת המאמר הזה, אלא נאמר כי המחוקק רצה למנוע מצב שבו מייפה הכוח או מיופה הכוח נמצאים בניגוד אינטרסים.

כיצד עורכים ייפוי כוח מתמשך:

ייפוי כוח מתמשך ייערך וייחתם בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לשם כך. על עורך הדין להבהיר למייפה הכוח ומיופה הכוח, את החובות והזכויות הנלוות לכך. כמו כן, במידה ועורך הדין חושד שאולי קיים קושי בייפוי הכוח, עליו להפנות את מייפה הכוח לבעל סמכות מטעם משרד המשפטים.

זאת ועוד, ייפוי כוח מתמשך, ייערך בהתאם להוראות הדין, כפי שאלו באות בתקנות ייעודיות. במסגרת ייפוי הכוח, על מייפה הכוח לפרט, באילו נושאים, המיופה כוח יהיה רשאי לייצג את מייפה הכוח, ואף לקבוע הגבלות (ככל שהוא רוצה שתהינה הגבלות על מיופה הכוח).

מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?

חשוב להדגיש, כי ייפוי כוח מתמשך, יכול לפקוע, במקרים שבהם התקיימו התנאים שנקבעו בייפוי כוח או כאשר הממנה או מיופה הכוח נפטרו או כשמייפה הכוח הורה על פקיעת ייפוי הכוח כי הוא חזר בו מהמינוי או כאשר מדובר בבני זוג שנפרדו וייפוי הכוח לא כולל הוראה לעניין זה והדוגמאות הן עוד רבות ומפורטות בסעיף 32כב לחוק הכשרות.

עוד חשוב לומר, כי עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך מפקיד את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי מיד עם עריכתו, כאשר נוסח מקורי חתום מועבר גם לממנה – נותן ייפוי הכוח. למרות הפקדת ייפוי הכוח, ובדיקת תקינותו על ידי האפוטרופוס הכללי, ייפוי הכוח המתמשך לא נכנס לתוקפו עם עריכתו, אלא רק בתנאים שנקבעו בייפוי הכוח, נניח במקרה של "נבצרות", שבו הממנה הופך להיות בעל חוסר יכולת לתפקד.

איזו ערכאה משפטית אמונה על סוגיית ייפוי הכוח המתמשך?

הערכאה המשפטית אשר אמונה על שפיטה בעניינים הנוגעים לייפוי כוח מתמשך היא בית המשפט לענייני משפחה. כלומר, ככל שחלילה מתעוררת סוגיה בעניינים הנוגעים לייפוי כוח, כי בנק מסויים לא מכבד את ייפוי הכוח או שמי מהצדדים שערכו את ייפוי הכוח מבקשים לבטל אותו – הסמכות לדון נתונה לבימ"ש לענייני משפחה.

סמכויותיו של מיופה כוח:

חוק הכשרות מונה מגוון רב של סמכויות המוקנות למיופה כוח – זה שניתן לו ייפוי הכוח המתמשך. מדובר על חובות לצד זכויות, ולכן חשוב להבין כי מדובר על נושא מורכב ואין לפעול בנושא ללא ליווי משפטי מן ההתחלה ועד הסוף, ורצוי לעשות זאת באמצעות עורך דין שמתמחה בנושא דיני משפחה ובעל הכשרה בנושא ייפוי כוח מתמשך.

בעניין זה אוסיף לסיום, כי מיופה הכוח לא יוכל לעשות כל פעולה שהיא מכוח ייפוי הכוח המתמשך והוא מוגבל בחלק מהפעולות בשל הוראות החוק החלות. לדוגמא, מיופה הכוח לא יוכל למכור נכסים של הממנה אלא באישור בית משפט. מיופה הכוח לא יוכל להוציא כספים מקרן הפנסיה של הממנה אלא באישור בית משפט, וכן הלאה. חשוב עוד לדעת, שמיופה הכוח לא נדרש לדיווח שוטף והמצאת דו"חות לאפוטרופוס הכללי (אלא אם הממנה ביקש זאת באופן ספציפי), כפי שקורה אם אותו אדם היה מתמנה להיות אפוטרופוס ולכן חשוב לזכור ולבחור את "מיופה הכוח" בזהירות.