מזונות אישהמזונות אישה ומדור ספציפי בדירת המגורים

האישה יכולה לבחור היכן לנהל את תביעתה למזונות שכן ישנה סמכות מקבילה לבית הדין הרבני ולבית משפט לענייני משפחה.

מאחר והסמכות, היכן התיק יתנהל, נקבע בין היתר לפי התשובה לשאלה מי פתח את ההליכים ראשון ואיפה ההליכים נפתחו, הרי שיש חשיבות כי מי שמעוניין לנהל את ההליכך שלו נניח בבית הדין הרבני יזדרז ויגיש הליכים שם כדי שבן זוגו לא יגיש תביעה בבית משפט לענייני משפחה לפניו.

נניח שהבעל הגיש ראשון תביעת גירושין וכרך אליה את שאלת מזונות האישה, האישה לא תוכל לתבוע מזונות אישה בבית משפט לענייני משפחה ותיק יידון בבית הדין הרבני. כמו כן, אישה שתובעת מזונות אישה צריכה להיות מודעת לכך כי אומנם היא "עולה עימו אך אינה יורדת" ולכאורה היא תהיה זכאית להמשיך לחיות באותה רמת חיים לה הורגלה במהלך נישואיה ועד למועד מתן הגט, אך מנגד "מעשה ידייך תחת מזונותיך", כך שלא ניתן להמשיך ולהשתכר (לקחת את מלוא שכר העבודה או פירות הנכסים של האישה לכיסה) וגם לקבל מזונות אישה.

משכך, מי שסוברת כי תהיה זכאית למזונות אישה, חשוב כי תקדים להתייעץ עם עו"ד ולקבל החלטה היכן יכון יהיה לה לנהל את תביעתה למזונות אישה, האם בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. עוד חשוב לזכור, כי לאישה עומדת אפשרות לתבוע בבית הדין הרבני בקשה לשלום בית ובמסגרתה לדרוש להמשיך ולהתגורר בדירת המגורים הספציפית של בני הזוג.

אגב, אין נוסחה שמחשבת מהו סכום מזונות האישה שאישה תהיה זכאית לו, אלא הדבר משתנה ממקרה למקרה.