איך מאשרים צוואה?

אדם המצווה לפני מותו מה ייעשה ברכושו, מבצע אקט הנקרא בשפה המשפטית "צוואה". צוואה, מלשון "ציווי", היא מסמך משפטי שצריך לעמוד במספר תנאים, על מנת שניתן יהיה לממשו. מכאן, עולות השאלות: כיצד יש לערוך צוואה? כיצד מאשרים צוואה? על כך, במאמר שלהלן.

מה ההבדל בין צוואה לירושה?

בישראל, הדין המסדיר את ענייני הצוואות והירושות נקרא "חוק הירושה", התשכ"ה- 1965. חוק זה מבחין בין שתי סיטואציות, שבהן רכושו של אדם מחולק, לאחר מותו.

הסיטואציה הראשונה, שלגביה לא נדון במאמר זה, היא במקרים שבהם אדם לא כתב צוואה. במקרה כזה, קובע חוק הירושה, כי בהיעדר צוואה, ישנם יורשים עפ"י דין. כלומר, רכושו (כלומר, "עזבונו") של אדם שנפטר ולא כתב צוואה בימי חייו, יחולק בין ילדיו (מחצית אחת באופן שווה בין כל הילדים) ומחצית שנייה לבן או בת זוגו.

הסיטואציה השנייה אשר אליה מתייחס חוק הירושה ואליה נתייחס במאמר נוגעת למקרים שבהם אדם כתב צוואה. במקרה זה, האדם ציווה מה יעשה ברכושו, ויכבדו את רצונו כל עוד הוא עשה כן מרצונו החופשי וללא כל כפייה. נסביר מהי צוואה וכיצד ניתן לערוך אותה כחוק.

אילו סוגי צוואות ישנן?

סעיף 18 לחוק הירושה קובע, כי צוואה יכולה להיעשות במספר צורות: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות (גם נוטריון) או בעל-פה.

צוואה בכתב יד: סעיף 19 לחוק הירושה קובע, כי צוואה שנערכת בכתב יד צריכה להיכתב על ידו, בכתב ידו. כלומר אפילו שאנחנו במאה ה-21 אין מקום שהמצווה ידפיס את הצוואה בכוחות עצמו, אלא עליו לכתוב אותה. בנוסף, צוואה מסוג זה (בכתב) צריכה לשאת את תאריך כתיבתה וכן להיחתם ע"י המצווה. צוואה שלא נחתמה ע"י המצווה היא צוואה נטולת כל תוקף.

צוואה בפני עדים: סעיף 20 לחוק הירושה עוסק בצוואות הנערכות בפני עדים. צוואה כזו צריכה להיערך בכתב, אם כי סוג צוואה זה ניתן לערוך את הכתב באופן דיגיטלי, כלומר באופן מודפס. על הצוואה לשאת עמה תאריך ולהיחתם ע"י המצווה. בנוסף, צוואה כזו חייבת להיות בפני 2 עדים שיאשרו בחתימתם, במעמד עריכתה וחתימתה של הצוואה, כי הם נכחו במעמד החתימה. בעניין זה חשוב לשים לב, שהעדים לא יכולים להיות היורשים של הצוואה אלא עדים ניטראליים שלא מקבלים מנה מהעזבון של המצווה.

צוואה הנערכת בפני רשות / נוטריון: אדם רשאי לערוך צוואה בפני בית המשפט או בפני רשם הירושה או בפני נוטריון. במקרים אלו נקבע כי הנוטריון שווה ערך לרשות ועל כן על הרשם, הרשות או הנוטריון להקריא את הצוואה והפרוטוקול ישמש בתור ראייה שהצוואה נערכה כדין.

צוואה בעל פה: צוואה בעל פה היא הצוואה הפחות שכיחה. הסיבה לכך שלא פעם היא מעוררת מחלוקת בין יורשים. לצוואה בעל פה יש חיסרון מהותי והוא, שהיא נעשית בעל פה, מה שמהווה פתח לסתירות בין גרסאות. סעיף 23 לחוק הירושה שמאפשר סוג כזה של צוואות קובע, כי אדם שהוא "שכיב מרע" (כלומר גוסס) רשאי לצוות בעל-פה את צוואתו האחרונה בפני שני עדים, אך התנאי לתוקף של צוואה בנסיבות כאלו הוא שהמצווה אכן סבור היה שהוא עתיד למות בעתיד הקרוב. תנאי נוסף הוא, כי בעת הקראת הצוואה בפני שני העדים, על העדים לכתוב זיכרון דברים ולהפקיד את זיכרון הדברים אצל רשם הירושה.

נדגיש, כי החוק קובע, שצוואה שנערכה בעל פה תהיה בטלה בתוך חודש, במידה והמצווה לא נפטר.

סיכום ביניים: ישנן 4 סוגים של צוואות בחוק הירושה. הצוואה השכיחה ביותר, היא צוואה הנערכת בכתב ע"י המצווה, בין בכתב ידו ובין בכתב בנוכחות שני עדים. הצוואה השכיחה פחות, היא צוואה הנערכת בעל-פה, בשל החשש לסתירות או הבנה סותרת של מה שביקש המצווה טרם פטירתו. נעיר, כי כל צוואה שאינה נערכת על פי חוק, עשויה להתבטל, ומנגד, בית המשפט בוחן היטב אם יש מקום לבטל צוואה, שכן מנגד עומדת הזכות של המצווה כי יכבדו את צוואתו האחרונה. דווקא בגלל זה בית המשפט, לא פעם, משלים חלק מהסממנים הנדרשים כדי לקיים את הצוואה, ובלבד שזו ניתנה מרצון חופשי, ללא כפייה, ללא השפעה בלתי הוגנת.

בעניין זה קבע בית המשפט בתיק תע' (תל אביב) 42363-10-13 עיזבון המנוח צ.ר. זל נ' נ.ר, תק-מש 2016(2), 374( שניתן ביום 18/05/2016 על ידי השופטת גליק) כי הוראות סעיף 25 לחוק הירושה תשכ"ה-1965 קבועות כאמור: "(א) התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק, כי היא משקפת את רצונו החופשי האמתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20, 22 או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים האמורים…"

כיצד ניתן לאשר צוואה שנערכה כחוק?

בעת מותו של אדם אשר כתב צוואה, לא די בקיומה של צוואה, אפילו אם היא נערכה כחוק, כדי לפעול מכוחה. על מנת שצוואה תהיה "ברת מימוש", יש לאשר אותה באופן חוקי, בפני רשם לענייני ירושה או בפני בית הדין הרבני, לשניהם סמכות מקבילה.

תהליך אישורה של צוואה הוא כזה:

על היורשים עפ"י הצוואה להגיש את הצוואה לרשם לענייני ירושה. ישנה גם אפשרות להגיש את הבקשה לקיום צוואה בפני בית הדין הרבני, ובלבד שכל הנהנים – היורשים עפ"י הצוואה נתנו את הסכמתם וחתמו על טופס מתאים לשם כך.

לאחר הגשת הצוואה, תינתן תקופת ביניים, שבה דבר הצוואה יפורסם ברבים באמצעות פרסום בעיתון וזאת כדי לאפשר לצדדים שלישיים המבקשים להתנגד לצוואה, לעשות כן. במידה ולא הוגשה התנגדות לקיום הצוואה, אזי רשם הירושה יוציא "צו קיום צוואה". עם מתן הצו, יהיה ניתן לפעול בהתאם להוראות הצוואה.

לעומת זאת, במידה והוגשה התנגדות לקיומה של הצוואה, אזי רשם לענייני ירושה יעביר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה. משמעותה של "התנגדות" היא שאדם מסוים טוען שהצוואה נערכה שלא כדין ולכן יש לבטלה (לדוגמא: כאשר קיים חשש שהצוואה נכפתה, זויפה, היתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה, מצבו של המצווה לא היה כזה שמאפשר עריכת צווה מודעת ועוד). אם בית המשפט לענייני משפחה יקבל את ההתנגדות, הצוואה תבוטל. במידה וההתנגדות נדחתה, יינתן צו קיום צוואה.

חשוב לדעת כי כפי שנכתב לעיל, לבית המשפט יש גם סמכות להשלים הוראות של צוואה או לבטל רק את חלקה. עוד חשוב לדעת, כי מרבית הטענות נגד קיום צוואה היא טענה של "השפעה בלתי הוגנת" ולעיתים נוטים לחשוב שדי בכך שיורש הסיע את המצווה לעורך הדין שערך עבור המצווה את הצוואה – כדי לטעון טענה כזו – מה שכאמור לא נכון בעליל. לעניין השפעה בלתי הוגנת נהוג לבחון ארבעה מבחנים: 1) מבחן התלות והעצמאות – האם המצווה היה עצמאי מן הבחינה הפיסית והנפשית בעת חתימת הצוואה. 2) מבחן התלות והסיוע – האם המצווה נזקק לסיוע במטלות היומיום. 3) קשרי המצווה עם אחרים – עד כמה המצווה קיים קשרים עם סביבתו, ועד כמה הוא היה תלוי בנהנה. 4) נסיבות עריכת הצוואה – על פי מבחן זה, יש לשקול מהן הנסיבות בהן נערכה הצוואה, ועל פיהן יש להעריך את ההשפעה הבלתי הוגנת. ראו פסקי הדין המנחים בעניין זה: דנ"א 1516/95 מרום נ' היועמ"ש פ"ד נ"ב(2)813; ע"א 5185/93 היועמ"ש נ' מרום פ"ד מ"ט(1)318; ע"א 2500/93 שטיינר נ' ארגון עולי מרכז אירופה פ"ד נ(3)338; ע"א 133/84 רכטמן נ' זיסמן פ"ד ל"ט(4)7699.

לסיכום:

עריכת צוואה היא עניין משפטי, לא פעם יש לו היבטים של מיסוי בירושה ונכסים, ועל כן חשוב כי מישהו מקצועי, מיומן יערוך עבורכם את הצוואה, ולא משנה כמה היא נראית פשוטה.

צוואה שלא נערכה עפ"י החוק או לא ברור ממנה מה היתה כוונת המצווה – עלולה להוביל לפסילת הצוואה או חלקה, וחבל.